ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.smartcentersofia.bg

  1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Смарт център София" ООД, ЕИК: 121184622, гр.София, бул. "Овча купел"63, и лицата - ползватели на сайта www.smartcentersofia.bg.

  2. Smartcentersofia.bg е собственост на "Смарт център София" ООД - София, ЕИК: 121184622. В настоящите Общи условия "Смарт център София" ООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие - сайта www.smartcentersofia.bg.

  3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.smartcentersofia.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия. Ако не приемате тези условия, следва незабавно да напуснете този сайт. Ползването на www.smartcentersofia.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените общи условия.

  4. Smartcentersofia.bg e информационен/продуктов/ уебсайт, чрез който предоставя информация на своите клиенти относно предлаганите за продажба автомобили втора употреба и услуги, които извършва.

  5. Смарт център София” е търговско дружество, регистрирано 2010 г. по търговския закон на Р България, с основен предмет на дейност: сервизно обслужване на МПС и продажба на автомобили втора употреба и съпътстващи дейности, улесняващи клиентите.
    Смарт център София ООД е самостоятелно търговско дружество и няма нищо общо с Даймлер AG, не е техен представител, нито тяхна дъщерна фирма, не е официален представител на марката SMART.

  6. Смарт център София ООД не носи отговорност за съдържанието на сайтове на трети лица, на които фигурират препратки към www.smartcentersofia.bg. Посещението на такива сайтове е изцяло на ваша отговорност

  7. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Смарт център София" ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

  8. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р България законодателство. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Смарт център София" ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне - пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р България законодателство.

---------------------------------------------------------------------